Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies przez Administratora danych osobowych, czyli: Helena La Barbera. Poniższe zasady obejmują także przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez Usługodawców, w przypadku zawierania umów w ramach Helena La Barbera.

Administrator określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Helena La Barbera – czyli każdej osoby, która założyła Konto w systemie Helena La Barbera. Dane te będą przetwarzane przez Administratora danych określonego w niniejszej polityce prywatności i przez Usługodawców, czyli podmioty, które oferują w ramach Helena La Barbera wykonanie usług.

Dbamy o przekazane nam dane osobowe i zapewniamy, że są one u nas odpowiednio zabezpieczone. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych i korzystania przez nas z technologii mających na celu usprawnienie naszych działań.

Chcemy wskazać, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo:

 • do dostępu do treści swoich danych,
 • do przenoszenia danych,
 • do poprawiania danych,
 • do sprostowania danych,
 • do żądania usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • do żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych, 
 • do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Informujemy, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego- mogą Państwo skorzystać z tego prawa w każdym czasie, jeśli uznają Państwo, że my lub Usługodawca przetwarza dane z naruszeniem prawa).

Poniżej opisaliśmy zasady, zakres i Państwa prawa w odniesieniu do każdego celu ich zbierania.

Korzystanie z Helena La Barbera:

Aby korzystać z Helena La Barbera, konieczne jest założenie Konta. Oznacza to, że w ramach Helena La Barbera przetwarzane są dane osobowe użytkownika w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu. W przypadku Usługodawców dodatkowo będą przetwarzane dane w postaci adresu, numeru NIP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Helena La Barbera.

Dodatkowo Użytkownicy lub Usługodawcy mogą w ramach Konta umieszczać dodatkowe dane, takie jak: datę urodzenia, datę imienin, zdjęcie, informacje dodatkowe.

Przekazane dane będziemy przetwarzać w podstawowym celu — zapewnienia funkcjonowania Helena La Barbera, w celach statystycznych i archiwalnych. Dane Usługodawców mogą być także przetwarzane w celach księgowych, jeżeli Usługodawcy korzystają z usług odpłatnych.

Jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, możemy wykorzystać przekazane dane osobowe w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych Administratora danych lub marketingu produktów i usług podmiotów partnerskich.

Również w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych.

Z uwagi na fakt, że funkcjonowanie Helena La Barbera opiera się na kontakcie z podmiotami oferującymi wykonywanie usług (Usługodawcy), dane osobowe z Helena La Barbera mogą być przetwarzane także przez te podmioty. Momentem, w którym dochodzi do przekazania danych do Usługodawcy, jest zainicjowany kontakt z nim dokonany przez Użytkownika. W takim wypadku Administrator nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie i wykorzystanie tych danych przez te podmioty. Każdy użytkownik i usługodawca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych z zasobów Helena La Barbera jedynie w celu zawarcia i wywiązania się z umów w ramach Helena La Barbera, uwzględniając warunki określone w zaakceptowanym Regulaminie.

Dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem Konta będą przetwarzane przez okres prowadzenia Konta i dodatkowo przez okres 2 lat po jego usunięciu. Każdy użytkownik może w każdym momencie usunąć swoje dane osobowe poprzez usunięcie konta użytkownika (korzystając z tej opcji w ramach swojego konta). Po usunięciu konta użytkownika Administrator będzie przetwarzał dane osobowe z konta użytkownika przez okres 2 lat w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami.

W stosunku do danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia konta każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do: sprostowania danych (najlepiej dokonać tego w ramach konta użytkownika korzystając z opcji edycji), usunięcia danych (użytkownik może dokonać tego samemu w ramach konta użytkownika).

Użytkownik może także skierować swoje żądania do Administratora danych, korzystając z danych kontaktowych w Helena La Barbera.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody użytkownikowi w każdym momencie przysługuje prawo do jej wycofania.

Ponadto, po upływie terminu przedawnienia roszczeń każdy użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

Zamówienia i Rezerwacje dokonane poprzez Helena La Barbera:

Dokonując zamówienia lub rezerwacji, należy podać dane niezbędne do realizacji usługi. Tymi danymi są: imię i nazwisko, adres wysyłki (w przypadku zamówienia produktów), adres e-mail, numer telefonu.

Przekazane dane będą przetwarzane przez Administratora i danego Usługodawcę w podstawowym celu — realizacji umowy, a także w celu ewentualnego wystawienia faktury, w celach statystycznych i archiwalnych.

Usługodawca może przekazać otrzymane dane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia zamówienia. Dane potrzebne do wystawienia faktury mogą być przekazane firmie księgowej dokonującej rozliczeń księgowych Usługodawcy.

Administrator i Usługodawca mogą przetwarzać dane otrzymane podczas dokonanego zamówienia czy rezerwacji do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dane potrzebne do wystawienia faktury mogą być przechowywane przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych lub archiwalnych.

W stosunku do tych danych przysługuje Państwu prawo do sprostowania danych jednak tylko do czasu potwierdzenia realizacji zamówienia.

Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z bazy.

Newsletter:

Korzystając z opcji Newsletter, przekazaniu nam podlega adres e-mail.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne jednak niezbędne w celu otrzymywania Newslettera.

Adres e-mail będzie przetwarzany tak długo, jak będzie działała usługa Newsletter. W każdym czasie przysługuje Państwu możliwość zrezygnowania z usługi, w tym celu należy w otrzymanej wiadomości wybrać opcję rezygnacji z otrzymywania Newslettera lub skontaktować się z Administratorem poprzez dostępne w ramach Helena La Barbera kanały komunikacyjne.

Kontakt:

Kontaktując się z nami przy użyciu formularza kontaktowego, wiadomości mailowej lub telefonicznie przekazują Państwo nam swoje dane osobowe. W zależności od formy nawiązanego kontaktu możemy przetwarzać dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

W każdym wypadku przetwarzamy jedynie te dane, które otrzymaliśmy od Państwa.

Przekazane lub pozyskane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie i ewentualne przygotowanie oferty, lub rozpatrzenie reklamacji, lub wniosku.

Podanie danych przez Państwo jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi.

Treść korespondencji (w której to zawarte są Państwa dane osobowe) będzie przez nas przechowywana przez okres 3 lat od końca roku, w którym to kontakt został zainicjowany. Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie dłuższy jeśli zainicjowany kontakt skutkował zawarciem umowy lub był związany ze złożeniem reklamacji. W takim wypadku okres przetwarzania danych z kontaktu ulegnie przedłużeniu o czas wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy lub złożonej reklamacji.

Odwiedziny Helena La Barbera:

Nasze strony internetowe, aplikacje webowe, aplikacje mobilne wykorzystują (jak również zbierają informacje) o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Jeżeli nie skontaktowali się Państwo z nami, a jedynie przeglądają zasoby Helena La Barbera, to nie uzyskujemy dostępu do Państwa danych osobowych.

Wejście na Helena La Barbera i późniejsze poruszanie się po Helena La Barbera wiąże się z przesyłaniem przez urządzenie, z którego korzystają Państwo, zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Helena La Barbera. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in.: adres IP, datę i czas serwera, dane przeglądarki internetowej, na której zostały otwarte zasoby Helena La Barbera.

Dane zapisane w logach serwera nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Logi serwera stanowią jedynie materiał pomocniczy przy rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem Helena La Barbera. Dostęp do tych danych mają jedynie osoby administrujące serwer.

Dane osób odwiedzających Helena La Barbera nie pozwalają na identyfikację. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Sekcji Cookies i inne technologie

Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym:

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza się przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 • MPR Sp. z o.o., ul Floriańska 6 lok. 02, 03-707 Warszawa – w celu zarządzania oprogramowaniem Helena La Barbera.
 • Sendinblue, 55 rue d’Amsterdam, 75008 Paris, Francja – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego,
 • Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • Twilio, 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia- w celu wysyłania wiadomości sms
 • Innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 • Urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.

Zasady przetwarzania danych osobowych i Państwa prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych:

Państwa dane mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Ekonomicznego tylko w przypadku, gdy odbiorca tych danych wykazał, że w odpowiedni sposób zabezpiecza przekazywane dane. Dotyczy to korzystania przez nas z usługi Google Analitics i usługi Facebook Pixel (więcej o tym w Sekcji Cookies i inne technologie). Google i Facebook mają siedziby w USA i wykorzystują infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Obie firmy przystąpiła do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych).

Jak już wspomnieliśmy, w stosunku do przetwarzanych danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Mogą Państwo także wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania lub cofnąć zgodę (wyrażoną poprzez zainicjowanie kontaktu lub wyrażoną w momencie zakładania Konta lub po założeniu Konta) na przetwarzanie danych osobowych.

Z praw tych mogą Państwo korzystać, kierując odpowiednie wnioski do Administratora lub danego Usługodawcy.

W przypadku skorzystania z przysługujących Państwu praw otrzymają Państwo potwierdzenie wykonania czynności wskazanych w zgłoszeniu lub informację o niemożności wykonania tych czynności z uwagi na uzasadniony interes, np. obronę przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

W każdym wypadku mogą Państwo wnieść skargę na naszą firmę lub danego Usługodawcę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. W wielu przypadkach przed podjęciem działania przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych wymagane jest wcześniejsze wystosowanie żądania do podmiotu, którego ma dotyczyć skarga. Dlatego też w przypadku zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas lub Usługodawcę zalecamy wcześniejsze zwrócenie się z żądaniem do danego podmiotu.

Odpowiednio zabezpieczamy dane osobowe będące w naszej pieczy. Więcej informacji dotyczących stosowanych środków bezpieczeństwa danych znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności w sekcji Zabezpieczenia.

Cookies i inne technologie:

Helena La Barbera wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, które służą ułatwieniu korzystania z zasobów Helena La Barbera. Technologie te zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na Państwa urządzeniu — nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z Państwa urządzeniem. Helena La Barbera wykorzystuje cookies w celach statystycznych, analitycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Helena La Barbera.

W zakresie uzyskiwania danych statystycznych i analitycznych dotyczących odwiedzin Helena La Barbera korzystamy z usługi firmy Google LLC w postaci Google Analitics.

Z uwagi na fakt, że firma Google LLC ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych może dojść do przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Ekonomiczny. Firma Google LLC przystąpiła do Privacy Shield, wobec czego zobowiązała się należycie zabezpieczać dane będące w ich posiadaniu. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych przez firmę Google LCC znajdą Państwo w Polityce prywatności tej firmy https://www.google.pl/intl/pl/policies.

Korzystamy także z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook. W oparciu o to możemy kierować do Państwa reklamy w tym serwisie.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, co oznacza, że nie posiadamy informacji łączących konkretną osobę z jej działaniami w obrębie naszej strony internetowej.

Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych w ramach Pixela znajdują się w polityce prywatności serwisu Facebook, dostępnej pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Informujemy, że z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Mają Państwo możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Informacje dotyczące ustawień przeglądarki są dostępne w jej menu lub na stronie producenta. Wyłączenie funkcji cookies w przeglądarce nie pozbawi Państwa dostępu do zasobów Helena La Barbera jednak może powodować utrudnienia w korzystaniu z niej.

Mogą Państwo usunąć pliki cookies po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystają Państwo.

Więcej o plikach cookies przeczytasz m.in. pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Helena La Barbera korzysta z wtyczek oraz innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Youtube.

Polega to na bezpośrednim nawiązywaniu połączenia z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców) poprzez przeglądarkę internetową, z której korzystają Państwo. Poprzez taką integrację serwisy społecznościowe mogą otrzymać informacje, że Państwa przeglądarka wyświetliła Helena La Barbera. Wskazana informacja mogąca zawierać Państwa adres IP jest wysyłana do serwera usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli w trakcie przeglądania Helena La Barbera są Państwo zalogowani do któregoś z serwisów społecznościowych, którego wtyczki znajdują się na naszej stronie, to dany usługodawca ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania danej wizyty z profilem w serwisie społecznościowym, na którym są Państwo zalogowani.

Aby nie łączyć wizyt na naszych stronach z informacjami przekazywanymi serwisom społecznościowym, należy wylogować się z tych serwisów przed wejściem na naszą stronę. Istnieje także możliwość zablokowania ww. wtyczek poprzez zastosowanie w ramach przeglądarki odpowiedniego rozszerzenia dotyczącego blokowania skryptów.

Zabezpieczenia:

Cały system Helena La Barbera, skrzynki poczty mailowej, a także wszystkie urządzenia, z których korzystamy, prowadząc naszą firmę, zaopatrzone są w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Państwa zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę zostało w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Kontakt:

Osoby, które mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych przez naszą firmę, czy też chcą skorzystać z przysługujących praw, proszone są o kontakt mailowy lub listowny. Dane kontaktowe są udostępnione w Helena La Barbera. Wszelkie pytania, wnioski, żądania adresowane do Usługodawcy powinny być kierowany bezpośrednio do niego poprzez kanały komunikacyjne udostępnione przez Usługodawcę.